05 październik 2018

Regulamin Loterii Promocyjnej „Sejf pełen nagród”

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa loterii promocyjnej. Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Loterią", jest prowadzona pod nazwą „Sejf pełen nagród".

2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię. Organizatorem Loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Spółka SDG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-707), ul. Libelta 29/5, wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000289380, Kapitał zakładowy: 200.000,00 zł, NIP 972-11-67-172, Regon 300666095.

3. Nazwa organu wydającego zezwolenie. Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

4. Obszar, na którym będzie urządzana Loteria. Loteria urządzana jest na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w Galerii Solnej przy ul. Wojska Polskiego 16 w Inowrocławiu, zwanej dalej „Galerią”. W Loterii nie biorą udziału sklepy i punkty usługowe znajdujące się na terenie Galerii określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Czas trwania Loterii. Loteria trwa od dnia 12.10.2018 roku do dnia 26.11.2018 roku.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej. Promocyjna sprzedaż produktów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu 15.10.2018 roku o godz. 09:00 i kończy w dniu 28.10.2018 roku o godz. 19:00 (z zastrzeżeniem, iż w niedzielę z zakazem handlu tj. 21.10.2018 r. czynna jest tylko restauracja Oregano) lub wcześniej, po wyczerpaniu Kuponów.

7. DEFINICJE Produkt promocyjny zwany dalej „Produktem Promocyjnym” - towar (z wyłączeniem produktów alkoholowych, w tym piwa bezalkoholowego, wyrobów z tytoniu, e-papierosów, pojemników z płynem nikotynowym lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, leków, a także zakładów i kuponów innych loterii lub gier, w szczególności Lotto, zakup kart/doładowań telefonicznych typu prepaid, kart przedpłaconych/bonów podarunkowych oferowanych przez Galerię oraz placówki handlowe i usługowe znajdujące się na terenie Galerii) lub usługa (z wyłączeniem transakcji zapłaty za indywidualne rachunki, typu gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu/pożyczki, dokonane w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek rachunki) zakupiona w placówkach handlowych i usługowych biorących udział w Loterii.

Dowód zakupu zwany dalej „Dowodem Zakupu” - oryginał paragonu fiskalnego, faktura VAT (wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej), rachunek - stwierdzający zakup Produktu Promocyjnego. W przypadku biur podróży Dowodem Zakupu jest: a) potwierdzenie z terminala w przypadku dokonania płatności kartą; b) paragon z kasy fiskalnej; c) dokument KP w przypadku płatności gotówką.

Kupon zwany dalej „Kuponem” - jest to kupon, na którym widnieje unikalny kod kreskowy.

2
Sejf multimedialny zwany dalej „Sejfem” – jest to urządzenie za pomocą którego Uczestnik rejestruje Kupon (rejestracja Kuponu następuje poprzez zalogowanie się do systemu loteryjnego za pomocą platformy zgłoszeniowej i wypełnienie wymaganych danych) i dowiaduje się czy wygrał jedną z nagród.

8. Produkty objęte sprzedażą promocyjną. Sprzedażą promocyjną objęte są Produkty Promocyjne zakupione w sklepach i punktach usługowych będących najemcami Galerii z wyłączeniem sklepów/punktów usługowych określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.

DANE OSOBOWE 9. Administratorem danych osobowych jest:

a) EPP RETAIL - GALERIA SOLNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP 6793035780 (zwana dalej „Spółką”), która będzie przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a lub art. 9 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) b) SDG Sp. z o.o. ul. Libelta 29/5, 61-707 Poznań, NIP 9721167172, która przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji Loterii. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Loterii, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, kod pocztowy, adres zamieszkania (w przypadku laureatów).

Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane przez sześć miesięcy od dnia zakończenia Loterii w celu obsługi ewentualnych roszczeń, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.

Dane osobowe laureatów Loterii będą przechowywane przez pięć lat następujących po roku, w którym nastąpiło wydanie nagród w celach weryfikacji spełnienia wymogów Regulaminu do wydania nagrody, w celu wydania nagrody, i udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.
Procesorem danych osobowych udostępnianych przez laureatów Loterii w zakresie, w którym będą one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 Ustawy o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) oraz dane osobowe Uczestników w zakresie ewentualnych postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji uprawnień Uczestników w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, określonego w art. 20 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych oraz do rozpatrzenia reklamacji.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii jest prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również niezbędność przetwarzania danych do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze określonego w art. 61 ust. 3 pkt 11 ustawy o grach hazardowych, w przypadku osoby składającej reklamację oraz art. 20 ust. 1 ustawy o grach hazardowych w przypadku osoby wnoszącej o wydanie imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Loterii i wydania nagrody. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do
3
przeniesienia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii przez Uczestnika oraz rezygnacją z nagrody przez laureata Loterii. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skierowania żądań dotyczących przetwarzania przez Organizatora danych osobowych, Uczestnicy i laureaci mogą skontaktować się za pomocą adresu email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane osobowe Uczestników i laureatów nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Dane osobowe są przechowywane tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.

Dane osobowe Uczestników Loterii ww. zakresie przetwarzane są na podstawie RODO

Uczestnicy przystępując do Loterii mogą opcjonalnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu przez Spółkę zgodnie z RODO, z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach marketingowych, w tym także do kontaktu telefonicznego, przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym na wskazany adres e-mail i numer telefonu zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Niewyrażenie tej zgody nie wyklucza uczestnictwa z Loterii.

UCZESTNICY LOTERII 10. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, dokonująca zakupu Produktu Promocyjnego w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki Regulaminu i posiadająca podczas rejestracji do Loterii telefon komórkowy. Uczestnik identyfikowany jest poprzez numer telefonu, który wpisał podczas rejestracji do Loterii oraz poprzez dane osobowe.

11. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać właściciele, dzierżawcy ani najemcy, a także członkowie zarządu, pełnomocnicy oraz pracownicy, odpowiednio: ▪ Organizatora Loterii, ▪ Administracji i Właściciela Galerii, ▪ punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Galerii, ▪ ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego Galerii, ▪ firm zaangażowanych bezpośrednio w przeprowadzenie Loterii, oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 12. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII 13. Aby wziąć udział w Loterii należy: a) w dniach 15.10.2018 roku od godz. 09:00 - 28.10.2018 roku do godz. 19:00, na terenie Galerii dokonać zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych za kwotę co najmniej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto na jednym Dowodzie Zakupu (w przypadku, gdy na Dowodzie Zakupu znajdują się produkty/usługi wyłączone z Loterii, wówczas hostessa odlicza z Dowodu Zakupu kwotę
4
za jaką zostały zakupione te produkty/usługi). Dowód Zakupu na którym widnieje zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych na kwotę co najmniej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto upoważnia Uczestnika do otrzymania jednego Kuponu. W przypadku zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych o wartości będącej wielokrotnością kwoty 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto na jednym Dowodzie Zakupu, Uczestnikowi przysługują maksymalnie 3 Kupony. W przypadku nieotrzymania Kuponu od sprzedawcy, Uczestnik odbiera Kupon w Punkcie Obsługi Loterii po przedstawieniu Dowodu Zakupu i ostemplowaniu go przez hostessę (zgodnie z pkt 13b).
Hostessy wydają Kupony w dniach 15.10.2018 roku od godz. 09:00 - 28.10.2018 roku do godz. 19:30 (z wyłączeniem 21.10.2018 r.). b) w dniach 15.10.2018 roku od godz. 09:00 - 28.10.2018 roku do godz. 19:30 (z wyłączeniem 21.10.2018 r.). po spełnieniu warunków określonych w pkt 13 a) udać się do Punktu Obsługi Loterii wraz z: ▪ Kuponem i Dowodem Zakupu w celu sprawdzenia czy Dowód Zakupu, spełnia warunki Regulaminu (dotyczy Uczestników, którzy otrzymali Kupon od sprzedawcy). ▪ Dowodem Zakupu w celu sprawdzenia czy Dowód Zakupu, spełnia warunki Regulaminu (dotyczy Uczestników, którzy nie otrzymali Kuponu od sprzedawcy). Jeśli Dowód Zakupu spełnia warunki Regulaminu, hostessa poprzez ostemplowanie nadaje mu unikalny numer (zwany dalej „Unikalny Numer Dowodu Zakupu”). Ostemplowany Dowód Zakupu hostessa oddaje Uczestnikowi. Uczestnikom, którzy nie otrzymali Kuponu od sprzedawcy hostessa wydaje odpowiednią liczbę Kuponów. c) w dniach 15.10.2018 roku od godz. 09:00 - 28.10.2018 roku do godz. 19:45 (z wyłączeniem 21.10.2018 r.) Uczestnik dokonuje rejestracji Kuponu w Sejfie poprzez zalogowanie się do systemu loteryjnego za pomocą platformy zgłoszeniowej. Przez zalogowanie się na platformie zgłoszeniowej do Loterii rozumie się: ▪ wpisanie numeru telefonu komórkowego. Organizator zastrzega, iż Uczestnik może zarejestrować się na platformie zgłoszeniowej tylko przy pomocy jednego numeru telefonu komórkowego, który musi posiadać przy sobie podczas rejestracji. Jeden numer telefonu może być wykorzystany tylko przez jednego Uczestnika Loterii. ▪ wpisanie imienia oraz nazwiska; ▪ wpisanie kodu pocztowego adresu zamieszkania; ▪ wpisanie e-maila (pole nieobowiązkowe); ▪ odznaczenie na platformie zgłoszeniowej do Loterii oświadczenia o pełnoletniości i braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy pkt 11 Regulaminu); ▪ odznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Loterii; ▪ odznaczenie na platformie zgłoszeniowej do Loterii oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii; ▪ wpisanie numeru PIN otrzymanego na wpisany podczas rejestracji numer telefonu komórkowego; ▪ wpisanie Unikalnego Numeru Dowodu Zakupu; ▪ wpisanie kwoty zakupu zgodnej z kwotą na Dowodzie Zakupu, na podstawie którego Uczestnik otrzymał Kupon; ▪ wybranie placówki handlowej/usługowej w której dokonano zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych ▪ zeskanowanie kodu kreskowego z Kuponu; Dodatkowo Uczestnik może poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach marketingowych, w tym na przesyłanie drogą elektroniczną materiałów informacyjnych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Niewyrażenie tej zgody nie wyklucza uczestnictwa w Loterii. d) zachować Dowód Zakupu potwierdzający zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych. e) posiadać podczas każdej rejestracji do Loterii wszystkie Dowody Zakupu zgłoszone przez Uczestnika w Loterii.
5

14. Po zeskanowaniu kodu kreskowego z Kuponu w Sejfie, system loteryjny sprawdza, czy zeskanowany kod kreskowy z Kuponu jest pierwszy po upływie daty i godziny przypisanej do określonej nagrody. Nagrody są wygrywane w kolejności przypisanej zgodnie z wykazem złożonym u notariusza o którym mowa w pkt 36 Regulaminu. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie zeskanuje Kuponu pomiędzy dwiema nagrodami wskazanymi w wykazie, o którym mowa powyżej, nagroda, która nie została wygrana przypada na pierwszego Uczestnika, który zeskanuje Kupon w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już inna nagroda. Uczestnik, który zeskanuje Kupon jako drugi, otrzymuje kolejną nagrodę (pierwszą przypisaną do tego przedziału czasowego).

W przypadku pojawienia się na ekranie Sejfu napisu: „Gratulujemy. Wygrałeś X” - oznacza to, iż Uczestnik wygrał wskazaną na ekranie nagrodę;

W przypadku pojawienia się na ekranie napisu „Niestety tym razem nie wygrałeś nagrody. Spróbuj ponownie” oznacza to, iż Uczestnik nie wygrał nagrody.

15. Aby odebrać wygraną nagrodę, laureat musi udać się do Punktu Obsługi Loterii. Laureat zobowiązany jest okazać wygrany Kupon oraz zarejestrowany do tego Kuponu Dowód Zakupu. Po weryfikacji ww. dokumentów, laureat w celu odebrania nagrody, zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający tożsamość i podpisać protokół odbioru nagrody. Laureat może odebrać nagrodę najpóźniej 28.10.2018 roku do godz. 20:00. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody ww. terminie pozostaje ona własnością Organizatora.

Organizator zastrzega, iż Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę dziennie, lecz nie więcej niż trzy nagrody podczas trwania Loterii. W przypadku wygrania przez Uczestnika większej liczby nagród niż przewidziana w Regulaminie, wówczas kolejna nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

Przed wydaniem nagrody Organizator zastrzega sobie prawo wglądu do wszystkich Dowodów Zakupu zgłoszonych do Loterii w celu weryfikacji zgodności Dowodów Zakupu ze zgłoszeniami do Loterii. W przypadku niespełnienia tego warunku, nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.

16. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii wielokrotnie, za każdym razem spełniając warunki Regulaminu. Organizator zastrzega, iż tylko raz można zarejestrować dany Kupon. W przypadku ponownego zarejestrowania tego samego Kuponu przez Uczestnika, pojawia się informacja, „Przepraszamy, ten kod został już zarejestrowany w Loterii!".

17. Przy każdym kolejnym dokonywaniu zgłoszenia kolejnego Kuponu do Loterii poprzez logowanie się do systemu za pomocą platformy zgłoszeniowej, Uczestnik zobowiązany jest do: ▪ wpisania numeru telefonu (zgłoszonego przy pierwszej rejestracji do Loterii), ▪ wpisania kwoty zakupu zgodnej z kwotą na Dowodzie Zakupu, ▪ wpisania Unikalnego Numeru Dowodu Zakupu, ▪ wybrania placówki handlowej/usługowej w której dokonano zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych ▪ zeskanowania kodu kreskowego z Kuponu.

NAGRODY W LOTERII 18. Wykaz nagród. Wykaz nagród stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Pula nagród wynosi 25 852,07 zł brutto.

19. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę. Prawo do nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie wskazane przez laureata.

6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 20. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Loterii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm).

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 21. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru (zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez niego Regulaminu, w skład której wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra Finansów.

OGŁASZANIE WYNIKÓW 22. Informacja o wygranej pojawia się zgodnie z pkt 14 Regulaminu na ekranie Sejfu.

WYDAWANIE NAGRÓD 23. Nagrody laureaci odbierają zgodnie z pkt 15 Regulaminu. Karty podarunkowe do wskazanego na karcie sklepu laureat może wykorzystać w terminie wskazanym na karcie, zgodnie z regulaminem sklepu, którego dotyczy ta karta.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 24. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii na piśmie, najpóźniej do dnia 12.11.2018 roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora).

25. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (przesyłką rejestrowaną lub osobiście) na adres: SDG Sp. z o.o., ul. Libelta 29/5 61-707 Poznań z dopiskiem „Sejf pełen nagród" - reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

26. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 27. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

28. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 29. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

30. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Loterii do wglądu w siedzibie Organizatora w trakcie trwania Loterii (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), w Punkcie Obsługi Loterii oraz w Administracji Galerii w dniach 29.10.2018 roku - 26.11.2018 roku (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).

31. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

32. Punkt Obsługi Loterii zlokalizowany jest na placu przy strefie restauracyjnej w pobliżu sklepów Lee Wrangler i Cropp Town i czynny jest w dniach 15.10.2018 roku - 28.10.2018 roku (z wyłączeniem 21.10.2018 r.) w godzinach: Pon. – Sob. 09.00 - 21.00, Niedz. 10.00 - 20.00.
7

33. Godziny otwarcia Galerii znajdują się na stronie http://galeria-solna.com.pl.

34. Organizator zastrzega, iż w przypadku, gdy Uczestnik będzie miał problem z zeskanowaniem kodu kreskowego z Kuponu, może wpisać cyfry znajdujące się przy kodzie kreskowym własnoręcznie. W przypadku, gdy kod kreskowy na Kuponie będzie uszkodzony, Uczestnik może wymienić Kupon w Punkcie Obsługi Loterii, po podpisaniu dokumentu potwierdzającego wymianę Kuponu.

W przypadku skanowania/wpisywania przez Uczestnika więcej niż 10 razy błędnego numeru z Kuponu, Organizator ma prawo do zablokowania możliwości rejestracji kolejnych Kuponów przez Uczestnika, do momentu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

35. W Loterii wykorzystany jest jeden Sejf, który znajduje się przy Punkcie Obsługi Loterii. Sejf czynny jest w dniach 15.10.2018 roku - 27.10.2018 roku (z wyłączeniem 21.10.2018 r.) w godzinach: Pon. – Sob. 09.00 - 21.00, Niedz. 10.00 - 20.00. W dniu 28.10.2018 roku Sejf czynny jest w godzinach 10:00 – 19:45.

36. W dniu 12.10.2018 r. u notariusza złożona jest zaklejona koperta zawierająca rodzaje nagród przypisanych do konkretnej daty (rok, miesiąc, dzień) i godziny (godzina, minuta, sekunda). Daty i godziny są z przedziału czasu, w którym możliwe jest skanowanie Kuponów Sejfie. Przypisania nagród (w programie Microsoft Excel na zasadzie „chybił trafił”) do konkretnej daty (rok, miesiąc, dzień) i godziny (godzina, minuta, sekunda) dokonuje pracownik Organizatora. Utworzona lista jest poufna. Po wyżej opisanym przypisaniu nagród do konkretnej daty, dane te wpisywane są do systemu loteryjnego, który jest podłączony do Sejfu.

37. Organizator zastrzega, iż w przypadku remontu odbywającego się w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej w sklepie/punkcie usługowym biorącym udział w Loterii, placówka ta jest wyłączona z Loterii na czas remontu.

38. Organizator zastrzega, iż przy wydawaniu nagród nie są uwzględniane Dowody Zakupu na których widnieje jakikolwiek zwrot Produktu Promocyjnego. 

logo solna

Biuro Administracji

Galeria Solna

  • ul. Wojska Polskiego 16
  • 88-100 Inowrocław
  • Tel: +48 (52) 527 0108
  • Email: angelika.koczorowska@epp-poland.com 
Top

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Więcej o plikach cookies znajdziesz na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

  Kliknij na ten guzik aby zaakceptować ciasteczka.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk