02 listopad 2021

KONKURS! Selfie Wall w Galerii Solnej

Selfie Wall w Galerii Solnej— Konkurs!

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich fanów selfie!
W naszej galerii pojawiła się ścianka do zdjęć - Selfie Wall, a z nią nowe możliwości!
Jakie?
Ścianka czeka na Waszą kreatywność!
Zachęcamy każdego z Was do zrobienia sobie zdjęć...zwłaszcza, że przygotowaliśmy KONKURS na tę okoliczność!

Zrób ciekawe zdjęcie na Selfie Wall i wygraj jedną z 4 kart podarunkowych o wartości 100zł! Dwie do wygrania na Facebooku i dwie na Instagramie.

Jak wziąć udział w konkursie i wygrać jedną z kart?

Na Facebooku:

- zrób zdjęcie na naszej ściance - ze znajomymi, sobie samemu, z rodziną
- pamiętaj o maseczce! na zdjęciu należy mieć zasłonięte usta i nos! Uśmiech zobaczymy w oczach. Zdjęcia bez maseczek nie będą brane pod uwagę.
- dodaj wykonane zdjęcie w komentarzu pod tym postem

Na Instagramie:

- zrób zdjęcie na naszej ściance — ze znajomymi, sobie samemu, z rodziną.
- pamiętaj o maseczce! na zdjęciu należy mieć zasłonięte usta i nos! Zdjęcia bez maseczek nie będą brane pod uwagę.
- dodaj wykonane zdjęcie na swój Instagram i oznacz nas - @galeriasolna, dodaj #selfiewallwsolnej.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 20 listopada, do 23:59

 

Szczegółowy regulamin znajdziecie poniżej.

Użyjcie swojej kreatywności i wykorzystajcie naszą ściankę do super zdjęć!

PS Pamiętajcie! Każda osoba może wziąć udział w konkursie tylko raz na Instagramie lub Facebook'u!

REGULAMIN KONKURSU

Selfie Wall w Galerii Solnej”

(dalej „Regulamin”)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Selfie Wall w Galerii Solnej” (dalej „Konkurs”).

2.Konkurs jest przeprowadzany przez firmę Socialtime Olaf Szymański prowadzącą działalność z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Toruniu przy ul. Królowej Jadwigi 7/2 (87-100), NIP 8792676822, (dalej odpowiednio „Organizator”), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Konkurs prowadzony jest w imieniu i na zlecenie EPP Retail – Galeria Solna sp. z o. o. w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 22,00-133 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000359525, NIP 6793035780, REGON 121225018 (dalej: „Właściciel”), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4.Konkurs prowadzony jest na Fanpage Galeria Solna (dalej także jako „Galeria Solna”) na portalu Facebook (dalej „Fanpage”) oraz prowadzony jest na koncie instagramowym Galerii Solnej (“galeriasolna”) na portalu Instagram (konto)

5.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook, ani Instagrama. Facebook i Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook i Instagram nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

6.W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, mająca ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada aktywne konto na portalu Facebook lub Instagramie, jest fanem Fanpage lub obserwuje konto na Instagramie i spełni warunki opisane niniejszym Regulaminem (dalej: „Uczestnik”).

7.W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz współpracownicy Właściciela lub Organizatora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. 
 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

8.Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 03.11.2021 r. od godz. 12:00 do dnia 20.11.2021 r. do godz. 23:59:59.

9.Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

10.W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, to jest:
a) posiadać dostęp do urządzenia z dostępem do Internetu oraz konto na Portalu Facebook lub Instagram,
b) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie udostępnionymi na Fanpage lub koncie Instagramowym,
c) opublikować zdjęcie przy ścianie “Selfie Wall” w Galerii Solnej, spełniające warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
d) zdjęcie, o którym mowa w pkt b) powyżej stanowi Zgłoszenie.


11.W czasie trwania Konkursu Uczestnik może opublikować tylko jedno Zgłoszenie. W przypadku, gdy Uczestnik opublikuje więcej Zgłoszeń, Organizator weźmie pod uwagę tylko pierwsze opublikowane przez Uczestnika Zgłoszenie. Uczestnik nie może modyfikować swojego Zgłoszenia po jego opublikowaniu na Fanpage ani dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

Zgłoszenie powinno spełniać następujące warunki:

 1. a) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
 2. b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator lub Właściciel podmiotów,
 3. c) nie może naruszać jakichkolwiek praw Organizatora, Właściciela ani osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do wizerunku,

 4. Uczestnik powinien dysponować pełnią praw autorskich majątkowych i osobistych do Zgłoszenia,

Zgłoszenie zawiera wizerunku Uczestnika lub w przypadku innych osób widniejących na zdjęciu, uczestnik posiada zgodę na publikowanie ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję.

 1. Uczestnik lub osoby widniejące na zdjęciu, powinny mieć zasłonięte usta i nos maseczką.

 

14.Uczestnik może zrezygnować w Konkursie do czasu wyłonienia zwycięzców. Jeżeli chce to uczynić, powinien poinformować o tym Organizatora.

NAGRODY

15.Nagrodami w Konkursie jest (dalej łącznie „Nagroda”) są:

a) nagroda pierwsza: karta podarunkowa do Galerii Solnej o wartości 100 zł; przyznana za wygraną na Fanpage Galerii Solnej na Facebook’u

b) nagroda druga: karta podarunkowa do Galerii Solnej o wartości 100 zł; przyznana za wygraną na Fanpage Galerii Solnej na Facebook’u

c) nagroda trzecia: karta podarunkowa do Galerii Solnej o wartości 100 zł; przyznana za wygraną na Instagramie

d) nagroda czwarta: karta podarunkowa do Galerii Solnej o wartości 100 zł; przyznana za wygraną na Instagramie

- ewentualne koszty opodatkowania pokrywa Właściciel.

 1. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody.
 2. Właściciel jest zobowiązany wydać zwycięzcom Nagrody wolne od wad.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 

18.W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła komisję konkursową w dwuosobowym składzie (dalej: „Komisja”).
19.
Komisja będzie oceniać Zgłoszenia przesyłane przez Uczestników uwzględniając estetykę, pomysłowość, kreatywność Zgłoszeń oraz na tej podstawie wybierze 2 zwycięskie Zgłoszenia na Facebooku oraz Instagramie, wówczas autorom zostanie przyznane prawo do nagrody.  

 POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

20. Organizator dnia 23.11.2020 r. o godz. 12:00 opublikuje na Fanpage listę zwycięzców konkursu na Facebooku oraz na swoim koncie Instagramowym listę zwycięzców na Instagramie, podając imię i nazwisko lub nick, którymi Zwycięzcy posługują się na Fanpage lub na Instagramie. Zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej celem ustalenia sposobu przekazania Nagrody. Zwycięzcy są proszeni o skontaktowanie się w ten sposób z Organizatorem w terminie do dnia 25.11.2021 r. do godziny 23:59:59. Nagrody będą wydawane zwycięzcom w terminie do dnia 04.12.2021 r.

21. Po odbiór nagród należy udać się osobiście w terminie od 24 listopada do 4 grudnia 2021 roku do Biura Ochrony w godzinach otwarcia Galerii Solnej, pod adresem Galeria Solna. ul. ul. Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław.

22. Uczestnik jest zobowiązany podpisać protokół odbioru Nagrody.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

23. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane Organizatorowi. Dane kontaktowe podano w Postanowieniach ogólnych (pkt 2).

24. Reklamacja powinna zawierać:

a) oznaczenie konkursu, którego dotyczy, 

b) wskazanie danych Uczestnika umożliwiających jego identyfikację i nawiązanie z nim kontaktu;

c) wskazanie przyczyn wniesienia reklamacji.

25. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

26. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi w sposób, w jaki reklamacja została zgłoszona lub inny wybrany przez Uczestnika sposób.

27.Postępowanie reklamacyjne opisane w niniejszym Regulaminie nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem w postępowaniu sądowym lub w innym właściwym postępowaniu, w szczególności do dochodzenia przez Uczestnika w postępowaniu sądowym roszczeń wynikłych w związku z Konkursem nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.

28. Organizator informuje, że w przypadku nieuwzględnienia przez niego reklamacji, składającemu reklamację poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:

- prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania składającego reklamację;

- prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu składający reklamację powinien złożyć wniosek do właściwego dla Organizatora lub Właściciela podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php); Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.;

 

PRAWA AUTORSKIE

1. Zgłoszenia mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 r., poz. 880, j.t., ze zm.) – dalej: Utwór.

2. Z chwilą zamieszczenia Zgłoszenia w sposób określony w punkcie 10 Regulaminu Uczestnik powinien posiadać do tego Zgłoszenia wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste, oraz swoim działaniem nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Z chwilą zgłoszenia opisu do udziału w Konkursie utwór powinien być wolny od praw i roszczeń osób trzecich.

3. Z chwilą zamieszczenia przez Uczestnika Zgłoszenia w sposób określony w punkcie 10 Regulaminu przeniesieniu na Właściciela ulegają autorskie prawa majątkowe do Utworu, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalania i zapisywania całości lub części Utworu dowolną techniką pisarską, drukarską, w formie zapisu elektronicznego, jaki będzie potrzebny lub dostępny dla celów publikacji lub rozpowszechniania materiałów,

- zwielokrotniania Utworu, w całości lub w części w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym do celów publikacji, jakąkolwiek techniką, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową,

- rozpowszechnienia Utworu w całości lub w części w dowolnej ilości egzemplarzy, w każdej formie, w tym poprzez sprzedaż, czasowe udostępnienie w formie subskrypcji, najmem, leasing, użyczenie, odpłatnie jak też nieodpłatnie na dowolnym nośniku, w tym formie wydruku,

- rozpowszechnienia Utworu poprzez wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w całości lub części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, na stronach internetowych Właściciela, korespondencji i materiałach przesyłanych drogą elektroniczną, lokalnych sieciach informatycznych, sieciach telefonicznych, za pomocą urządzeń stacjonarnych, telefonii mobilnej i innych środków komunikowania się na odległość, zamieszczenie w chmurze, na portalach społecznościowych, w mediach, w tym, w telewizji, radio, prasie, czasopismach, kinach, - wprowadzania Utworu, w całości lub w części, do pamięci komputerów, serwerów, sieci komputerowych, Internetu, wszelkich urządzeń mobilnych lub elektronicznych, w chmurze,

- utrwalanie, zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu Utworu, w postaci części utworu zbiorowego, książkowej, periodycznej, klubowej – łącznie z formą książki / broszury elektronicznej (tzw. e-book), multibooku, audiobooku, epub, mobi, mp3, w dowolnej części lub w całości, w konfiguracji ze wszelkimi innymi utworami, tekstami, komentarzami, recenzjami, opiniami, informacjami, reklamami, obrazami, znakami graficznymi lub słowno- graficznymi;

- wykorzystywania Utworu, w całości lub części, przy promocji lub reklamie, w szczególności w ulotkach, reklamie telewizyjnej, na ofertach cenowych, w katalogach, materiałach audiowizualnych, na drukach i innych nośnikach informacji lub reklamy, w formie billboardów, elementu strony internetowej, jako część produktu, oznaczenia produktu, na portalach społecznościowych, (w tym posty sponsorowane), w materiałach BTL, reklamie LCD; reklamie outdoor, mailingu.

4. Przeniesienie praw autorskich do Utworu następuje w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie i wygrania nagrody, o której mowa w punkcie 13 powyżej, co stanowi całkowite wynagrodzenie za przeniesienie tych praw na Właściciela.

5. Przeniesienie praw autorskich do Utworu następuje bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych.

6. Właściciel może przenosić autorskie prawa majątkowe do Utworu na inne osoby, w tym udzielać licencji do korzystania z praw do Utworu.

7. W przypadku, gdy powstaną nowe pola eksploatacji, nieznane w chwili zawarcia umowy, jak też w sytuacji, gdy Właściciel będzie zamierzał wykorzystywać Utwór na nie wymienionych w niniejszym Regulaminie polach eksploatacji, Uczestnik przeniesie na niego majątkowe prawa autorskie do korzystania z Utworu na tych polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

8. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwołalne, niczym nieograniczone i nie jest uzależnione od jakichkolwiek dodatkowych warunków.

DANE OSOBOWE

Administratorem podanych danych osobowych Uczestników jest Właściciel, tj. EPP Retail – Galeria Solna sp. z o. o. w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 22,00-133 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000359525, NIP 6793035780, REGON 121225018. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

Właściciel powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy poprzez numer telefonu: (+48) 41 333 36 08.

Dane uczestników Konkursu są przetwarzane w celu:

-  związanym z udziałem w Konkursie, w tym w celu przyjęcia zgłoszenia oraz wyłonienia zwycięzców i opublikowania informacji o wynikach Konkursu  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

- w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Właściciela działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes Właściciela (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

a w przypadku zwycięzców Konkursu, także:

- w celu spełnienia przez Właściciela obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach podatkowych i o rachunkowości (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- w celu w celu związanym z wydaniem nagrody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

 

Jako że Konkurs jest realizowany w serwisie społecznościowym Facebook Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Facebook, Inc.

Jako że rozwiązanie zgłoszonego Zadania Konkursowego będzie umieszczone pod postem konkursowym, odbiorcami zawartych w nim danych osobowych mogą być wszystkie osoby odwiedzające Fanpage, w którym zamieszczono Zadanie Konkursowe. Ponadto, odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Właściciela usługi organizacyjne i techniczne związane z organizacją Konkursu, w szczególności Organizator, a także inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Dane Uczestników będą przechowywane:

- w celu przeprowadzenia Konkursu - przez okres trwania Konkursu oraz wyłaniania Zwycięzców Konkursu jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych;

 - w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa,

a w przypadku zwycięstwa w Konkursie ponadto przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i rachunkowej. 

Pani/Pana dane osobowe zawarte w poście zawierającym zgłoszone zadanie konkursowe w postaci: imienia i nazwiska, publicznie dostępnego zdjęcia profilowego oraz Zdjęcia będą dostępne pod postem konkursowym także po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu. 

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Uczestnikom przysługuje prawo ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa w Konkursie - do czynności związanych z wydaniem nagrody. Niepodanie danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa – brakiem możliwości wydania nagrody..

Dodatkowo Właściciel informuje, że z uwagi na fakt, że dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane przez Właściciela do celów wynikających z jego prawnie uzasadnionego interesu, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w ww. celu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony jest do publicznej wiadomości na Fanpage oraz na stronie internetowej: http://galeria-solna.com.pl/wydarzenia/item/2824-selfie-wall-w-galerii-solnej-konkurs oraz w siedzibie Organizatora.

 

logo solna

Biuro Administracji

Galeria Solna

 • ul. Wojska Polskiego 16
 • 88-100 Inowrocław
 • Tel: +48 (52) 527 0108
 • Email: angelika.koczorowska@epp-poland.com 
Top

Korzystając z tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym. Za pomocą plików cookie zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W takim wypadku są one przetwarzane przez EPP Retail – Galeria Solna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, a także w celu poprawy jakości usług oraz w celach analitycznych. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

  Kliknij na ten guzik aby zaakceptować ciasteczka.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk