Wielkanocny traf

Lubisz grać w kosza? Rzut za 3 punkty to dla Ciebie pestka? A może po prostu kochasz rywalizację? Jeśli tak, to koniecznie spróbuj swoich sił w nowej grze w aplikacji Galerii Solnej – „Wielkanocny Traf”! Zwycięzca zgarnia kartę podarunkową o wartości 500 zł!

W grze wcielasz się w koszykarza. Twoje zadanie polega na trafieniu piłką do kosza, ale… kosz zmienia swoją pozycję. Liczy się refleks. Za każde trafienie do kosza zgarniasz 1 punkt w grze. Warto być czujnym i trafiać nie tylko do kosza, ale i w pojawiają się ikonkę stopera – dzięki temu wydłużysz czas swojej rozgrywki.

Jak wziąć udział w zabawie? Wystarczy wymienić 10 punktów zgromadzonych w apce na 1 grę i rozpocząć zabawę.

Po zagraniu w grę powiadamiamy Cię o tym, że Twój wynik jest najwyższy spośród wszystkich lub otrzymasz informację, ile punktów brakuje Ci do najwyższego wyniku. Do rankingu trafia tylko jeden, najlepszy wynik gry uczestnika. Oznacza to, że w rankingu uczestnik występuje tylko jeden raz, niezależnie od tego, w którym momencie ukończył grę. Pozycja w rankingu zależy od liczby uzyskanych punktów (im więcej punktów, tym wyższa pozycja).

Nagrodę w postaci karty podarunkowej Galerii Solnej zdobędzie gracz, który trafi na pierwsze miejsce w rankingu.

Zabawa startuje w czwartek 21.03 o godz. 12:00 i potrwa do niedzieli 31.03 do godz. 23:59.

Powodzenia!

Nie ma naszej aplikacji? Pobierz ją: https://galeria-solna.com.pl/aplikacja/

REGULAMIN KONKURSU „WIELKANOCNY TRAF”

1.         Konkurs (dalej „Konkurs” lub zamiennie „Gra”) będzie prowadzony pod nazwą „Wielkanocny Traf”.

2.         Organizatorem Konkursu jest EPP Retail Galeria Solna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS: 0000359525, zwana dalej „Organizatorem”.

3.         Konkurs skierowany jest do osób, które są zainteresowane udziałem w nim w aplikacji mobilnej Galeria Solna (dalej „Aplikacja”), dostępnej w sklepach Appstore oraz Google Play i które spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

4.         Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i które zarejestrowały się w Aplikacji Galeria Solna.

5.         W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie organów Organizatora i zarządcy Centrum Handlowego Galeria Solna (dalej „Galeria”) osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (w szczególności umów o dzieło, zlecenie) lub pracę na terenie Centrum Handlowego Galeria Solna. W konkursie nie mogą brać również udziału pracownicy punktów handlowo-usługowych zlokalizowanych na terenie Centrum Handlowego Galerii Solna. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższej rodziny wszystkich osób, o których mowa powyżej. Przez wyżej wymienionych członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, oraz osoby połączone przez stosunki adopcyjne.

6.         Czas trwania Konkursu: Konkurs trwa od 21.03.2024 od godziny 12:00 do 31.03.2024 do godziny 23:59.

7.         Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona w Aplikacji oraz na stronie internetowej Galerii Solnej pod adresem www.galeria-solna.com.pl

8.         Udział w Konkursie jest dobrowolny.

9.         Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

10.       Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 kodeksu cywilnego.

11.       Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania określonych w nim zasad.

12.       Celem Konkursu jest uatrakcyjnienie Centrum Handlowego Galeria Solna.

13.       Aby wziąć udział w Grze Uczestnik musi zapłacić punktami zgromadzonymi na profilu w aplikacji Galeria Solna. Jednorazowa opłata za grę wynosi 10 punktów.

14.       Zasady Gry: Uczestnik Gry ma za zadanie trafić piłką do kosza. Za trafienie do kosza Uczestnik otrzymuje 1 punkt w Grze.

15.       Ranking: Uczestnik po zagraniu w Grę jest bezpośrednio powiadamiany w Aplikacji o tym, że osiągnął najwyższy wynik spośród wszystkich Uczestników biorących udział w Grze lub otrzymuje informację, ile punktów brakuje mu do najwyższego wyniku. Do Rankingu trafia tylko jeden, najlepszy wynik Gry Uczestnika. Oznacza to, że w rankingu Uczestnik występuje tylko jeden raz, niezależnie od tego, w którym momencie ukończył Grę. Pozycja w rankingu zależy od liczby uzyskanych punktów (im więcej punktów, tym wyższa pozycja). Jeśli dwóch Uczestników uzyska tyle samo punktów, wyżej w rankingu będzie ten z nich, który dokonał tego wcześniej. Ranking zamykany jest o godzinie 23:59 w dniu 31 marca 2024 r.

16.       Wyłonienie Zwycięzcy: zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, który zajął najwyższą pozycję w rankingu Gry oraz spełnia warunki Regulaminu.

17.       Nagroda: nagrodą w Grze jest Karta Podarunkowa Galerii Solnej o wartości 500 zł. Uczestnik, który zajmie najwyższą pozycję w rankingu Gry otrzyma informację, że przysługuje mu Nagroda i zostanie ona odblokowana na jego profilu w Aplikacji.

18.       Odbiór Nagrody: po odbiór nagrody należy udać się osobiście w terminie od 2.04.2024 do 16.04.2024 roku do Biura Ochrony w godzinach otwarcia Galerii Solnej, pod adresem Galeria Solna, ul. Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław. Warunkiem wydania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi danych osobowych dla celów związanych z wydaniem Nagrody. Uczestnik jest zobowiązany podpisać ponadto protokół odbioru Nagrody.

19.       Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani też prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. Nagroda w chwili jej odbioru przez Zwycięzcę staje się jego własnością. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. Niedokonanie przez Zwycięzcę odbioru Nagrody w terminie oznaczonym w pkt. 18 powoduje utratę prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora.

20.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z przyczyn dotyczących Uczestnika, a polegających na niespełnieniu warunków Regulaminu, w szczególności niepodania przez Uczestnika poprawnych danych wymaganych do przekazania informacji o uzyskaniu Nagrody.

21.       Dane osobowe przekazane Organizatorowi Konkursu przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Uczestnikom otrzymanie nagrody. Odmowa podania danych osobowych lub odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoważne z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia, w szczególności, jeżeli są̨ one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są̨ już̇ zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Współadministratorami danych osobowych Uczestników są spółki:

(a)       EPP PROPERTY MANAGEMENT sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Świętokrzyska 20,

25-406 Kielce oraz

(b)       EPP COMMUNITY PROPERTIES – PM SERVICES sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce (nazywane dalej łącznie „Administratorem”).

22.       Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności, która dostępna jest w Aplikacji. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Polityki Prywatności i zaakceptować jej treść.

23.       Wymagania sprzętowe: Uczestnik musi spełniać co najmniej poniższe wymagania techniczne, aby móc współpracować z systemem informatycznym wykorzystywanym przez Organizatora oraz do prawidłowego udziału w Konkursie:

1.         Mieć urządzenie mobilne (telefon lub tablet);

2.         mieć dostęp do Internetu;

3.         posiadać odpowiednią prędkość łącza;

4.         mieć dostęp do stron www — przeglądarki www muszą być odpowiednio skonfigurowane.

24.    Niespełnienie przez Uczestnika wymagań technicznych określonych w ustępie powyżej

(w szczególności nieprawidłowa konfiguracja urządzenia lub oprogramowania) może prowadzić do niemożności udziału w Konkursie.

25.     Korzystanie przez Uczestnika z usług świadczonych zgodnie z Regulaminem nie wiąże się ze szczególnym zagrożeniem wynikającym z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tym, że usługi te są powszechnie dostępne w publicznej sieci teleinformatycznej.

Postanowienia końcowe

26.          Wszelkie reklamacje można składać w formie elektronicznej (e-mail) na adres galeria.solna@epp-poland.com, z dopiskiem „Reklamacja – Gra Wielkanocny Traf w Galerii Solnej”, najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia Akcji.

27.          Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

28.          Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, nr telefonu, adres e-mail użyty w procesie rejestracji w Aplikacji, jak również dokładny opis zdarzenia, jego datę i powód reklamacji oraz podpis osoby składającej reklamację.

29.          Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia.

30.          Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym przed sądami cywilnymi.

31.          Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu i warunków Konkursu w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji w Aplikacji.

32.         Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, przesyłając stosowaną wiadomość e-mail na adres: galeria.solna@epp-poland.com

33.          Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, Uczestnik może komunikować się z Organizatorem drogą elektroniczną, pod adresem galeria.solna@epp-poland.com

34.          W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia obowiązujących przepisów prawa polskiego.

35.          Wszystkie spory wynikające z realizacji zobowiązań w związku z Konkursem będą rozwiązywane przez właściwy sąd cywilny.

36.           Uprawnienia Uczestnika oraz więcej bieżących informacji na temat ochrony danych osobowych, w tym obowiązków informacyjnych wymaganych przez RODO, znajdują się w Polityce Prywatności i Transparentności dostępnej pod linkami: https://dev.galeria-solna.com.pl/wp-content/uploads/2023/11/Polityka-prywatnosci.pdf, https://dev.galeria-solna.com.pl/wp-content/uploads/2023/11/Polityka-transparentnosci.pdf na stronie internetowej www.galeria-solna.com.pl oraz w Aplikacji.