13 styczeń 2022

Konkurs z okazji Dnia Babci i Dziadka

Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka, przygotowaliśmy dla Was KONKURS!!!
Zasady są bardzo proste. W komentarzu pod tym postem należy umieścić swoje unikalne życzenia lub podziękowania dla swojej Babci, Dziadka bądź obojga.
Liczy się kreatywność, serdeczność oraz pomysłowość!
 
Zachęcamy także do oznaczania kont Waszych Dziadków na Facebooku. Pokażmy, że seniorzy są aktywni w mediach społecznościowych. Nie jest to jednak warunek wzięcia udziału w konkursie.

Spośród wszystkich zgłoszeń wybierzemy sześć, a zwycięzców nagrodzimy podwójnymi upominkami. Jeden dla Was, drugi dla Waszych Dziadków.
Na zgłoszenia czekamy do 22.01.2022 roku, do końca dnia, a wyniki ogłosimy 24.01.2022 o godzinie 15:00.
Niech Wasza kreatywność nie zna granic. Zaczynamy!
 
Regulamin akcji znajduje się poniżej.
 

REGULAMIN KONKURSU

„Życzenia na Dzień Babci i Dziadka”

(dalej „Regulamin”)


POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Życzenia na Dzień Babci i Dziadka” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs jest przeprowadzany przez Socialtime Olaf Szymański prowadzącym działalność z adresem głównego miejsca wykonywania działalności przy ul. Długiej 61, 87-800 Włocławek, NIP: 879-267-68-22, REGON: 360448316 (dalej odpowiednio „Organizator”), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Konkurs prowadzony jest w imieniu i na zlecenie EPP Retail – Galeria Solna sp. z o. o. w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 22,00-133 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 000035952, NIP 6793035780, REGON 121225018 (dalej: „Właściciel”), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Konkurs prowadzony jest na Fanpage Galeria Solna (dalej także jako „Galeria Solna”) na portalu Facebook (dalej „Fanpage”). 
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
 6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zamieszkała na terytorium Polski, mająca ukończone 13 lat i pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada aktywne konto na portalu Facebook, jest fanem Fanpage i spełni warunki opisane niniejszym Regulaminem (dalej: „Uczestnik”).
 7. Z Konkursu wyłączone są osoby współpracujące z Właścicielem oraz Organizatorem (podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Właściciela i Organizatora przy organizowaniu Konkursu), pracownicy Właściciela i Organizatora oraz ich zstępni, wstępni, powinowaci, osoby przysposobione, członkowie ich rodzin i krewni (rodzeństwo, współmałżonkowie, rodzice współmałżonków).
 8. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU


 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 13.01.2022 r. od godz. 15:00 do dnia 22.01.2022r. do godz. 23:59:59.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, to jest: 
  1. posiadać dostęp do urządzenia z dostępem do Internetu oraz konto na Portalu Facebook,
  2. zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie udostępnionymi na Fanpage,
  3. w komentarzu, pod postem konkursowym, opublikować życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka, spełniające warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, zaś w przypadku wygranej w Konkursie, zawrzeć umowę o przeniesieniu całości praw majątkowych do Zgłoszenia stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami.
 4. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może opublikować tylko jedno Zgłoszenie. W przypadku, gdy Uczestnik opublikuje więcej Zgłoszeń, Organizator weźmie pod uwagę tylko pierwsze opublikowane przez Uczestnika Zgłoszenie. Uczestnik nie może modyfikować swojego Zgłoszenia po jego opublikowaniu na Fanpage ani dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Zgłoszenie powinno spełniać następujące warunki:
  1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
  2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator lub Właściciel podmiotów,
  3. nie może naruszać jakichkolwiek praw Organizatora, Właściciela ani osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do wizerunku,
  4. Uczestnik powinien dysponować pełnią praw autorskich majątkowych i osobistych do Zgłoszenia,
 5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie do czasu wyłonienia zwycięzców. Jeżeli chce to uczynić, powinien poinformować o tym Organizatora.

 

NAGRODY


 1. Fundatorem Nagród jest Właściciel.
 2. Nagrodami w Konkursie (dalej łącznie „Nagroda”) są:
  1. nagroda pierwsza: dwa zestawy upominkowe;
  2. nagroda druga: dwa zestawy upominkowe;
  3. nagroda trzecia: dwa zestawy upominkowe;
  4. nagroda czwarta: dwa zestawy upominkowe;
  5. nagroda piąta: dwa zestawy upominkowe;
  6. nagroda szósta: dwa zestawy upominkowe.
 3. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo wyłącznie do jednej Nagrody.
 4. Właściciel jest zobowiązany wydać zwycięzcom Nagrody wolne od wad.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z przyczyn dotyczących Uczestnika a polegających na niespełnieniu warunków Regulaminu, w szczególności niepodania przez Uczestnika poprawnych danych wymaganych do przekazania informacji o uzyskaniu Nagrody.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW 


 1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej: „Komisja”). Do zadań Komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej „Zwycięzców”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja dokona oceny przesłanych przez Uczestników Zgłoszeń pod kątem ich adekwatności, pomysłowości, oraz poziomu serdeczności treści.  W ten sposób Komisja wyłoni 6 Zwycięzców, których Zgłoszenia w ocenie Komisji będą najlepsze i najciekawsze. 
 3. Zgłoszenie może być wykorzystywane do identyfikacji i promocji Właściciela, w szczególności w portalach społecznościowych jak i we wszelkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, plakatach, ulotkach reklamowych oraz na innych drukach, nośnikach elektronicznych i w Internecie.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ


 1. Zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej celem potwierdzenia, nie później niż do dnia 26.01.2022 r. do godz. 23:59:59.
 2. Nagrody można odbierać zaraz po potwierdzeniu w wiadomości prywatnej, o którym mowa powyżej, do 4.02.2022 roku. Po odbiór nagród należy udać się osobiście do Biura Ochrony w godzinach otwarcia Galerii Solnej, pod adresem Galeria Solna. ul. Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław.
  1. Warunkiem wydania Nagrody jest zawarcie przez Uczestnika umowy o przeniesienie całości praw majątkowych do Zgłoszenia stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami.
 3. Uczestnik jest zobowiązany podpisać ponadto protokół odbioru Nagrody.
 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród, ani też prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. Nagroda w chwili jej odbioru przez Zwycięzcę staje się jego własnością.
 5. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO


 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane Organizatorowi. 
 2. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik powinien składać:
  1. korespondencyjnie na adres: Socialtime Olaf Szymański ul. Długiej 61, 87-800 Włocławek,
  2. za pośrednictwem Fanpage Organizatora: https://www.facebook.com/socialtimepl z dopiskiem „Reklamacja Konkursu Świąteczny Konkurs”. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Konkursu, którego dotyczy, 
  2. wskazanie danych Uczestnika umożliwiających jego identyfikację i nawiązanie z nim kontaktu;
  3. wskazanie przyczyn wniesienia reklamacji.
 4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi w sposób, w jaki reklamacja została zgłoszona lub inny wybrany przez Uczestnika sposób.
 6. Postępowanie reklamacyjne opisane w niniejszym Regulaminie nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem w postępowaniu sądowym lub w innym właściwym postępowaniu, w szczególności do dochodzenia przez Uczestnika w postępowaniu sądowym roszczeń wynikłych w związku z Konkursem nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.
 7. Organizator informuje, że w przypadku nieuwzględnienia przez niego reklamacji, składającemu reklamację poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:
  • prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów, zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania składającego reklamację;
  • prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu składający reklamację powinien złożyć wniosek do właściwego dla Organizatora lub Właściciela podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php); Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.;

PRAWA AUTORSKIE


 1. Zgłoszenia mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 r., poz. 880, j.t., ze zm.) – dalej: Utwór.
 2. Z chwilą zamieszczenia Zgłoszenia w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik powinien posiadać do tego Zgłoszenia wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste oraz swoim działaniem nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie utwór powinien być wolny od praw i roszczeń osób trzecich.
 3. Z chwilą poinformowania Zwycięzcy o tym, iż jego Zgłoszenie zostało wybrane przez Komisję, Zwycięzca przenosi na Organizatora bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, autorskie prawa majątkowe do jego Zgłoszenia, na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalania i zapisywania całości lub części Utworu dowolną techniką pisarską, drukarską, w formie zapisu elektronicznego, jaki będzie potrzebny lub dostępny dla celów publikacji lub rozpowszechniania Utworu,
  • zwielokrotniania Utworu, w całości lub w części w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym do celów publikacji, jakąkolwiek techniką, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową,
  • rozpowszechnienia Utworu w całości lub w części w dowolnej ilości egzemplarzy, w każdej formie, w tym poprzez sprzedaż, czasowe udostępnienie w formie subskrypcji, najmem, leasing, użyczenie, odpłatnie jak też nieodpłatnie na dowolnym nośniku, w tym formie wydruku,
  • rozpowszechnienia Utworu poprzez wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w całości lub części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, na stronach internetowych Właściciela, korespondencji i materiałach przesyłanych drogą elektroniczną, lokalnych sieciach informatycznych, sieciach telefonicznych, za pomocą urządzeń stacjonarnych, telefonii mobilnej i innych środków komunikowania się na odległość, zamieszczenie w chmurze, na portalach społecznościowych, w mediach, w tym, w telewizji, radio, prasie, czasopismach, kinach, - wprowadzania Utworu, w całości lub w części, do pamięci komputerów, serwerów, sieci komputerowych, Internetu, wszelkich urządzeń mobilnych lub elektronicznych, w chmurze, zapisywania w pamięci trwałej komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych (uploading, downloading),
  • utrwalanie, zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu Utworu, w postaci części utworu zbiorowego, książkowej, periodycznej, klubowej – łącznie z formą książki / broszury elektronicznej (tzw. e-book), multibooku, audiobooku, epub, mobi, mp3, w dowolnej części lub w całości, w konfiguracji z wszelkimi innymi utworami, tekstami, komentarzami, recenzjami, opiniami, informacjami, reklamami, obrazami, znakami graficznymi lub słowno- graficznymi;
  • wykorzystywania Utworu, w całości lub części, przy promocji lub reklamie, w szczególności w ulotkach, plakatach, banerach, tablicach reklamowych, reklamie telewizyjnej, reklamach świetlnych, na ofertach cenowych, w katalogach, materiałach audiowizualnych, na drukach i innych nośnikach informacji lub reklamy, w formie billboardów, elementu strony internetowej, jako część produktu, oznaczenia produktu, na portalach społecznościowych (w tym posty sponsorowane), w materiałach BTL, reklamie LCD; reklamie outdoor, mailingu.
 4. Z chwilą poinformowania Zwycięzcy o tym, iż jego Zgłoszenie zostało wybrane przez Komisję, Zwycięzca zezwala na rozporządzanie i korzystanie przez Właściciela z utworów zależnych stanowiących opracowania Zgłoszenia i przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do jego Zgłoszenia na polach eksploatacji określonych w pkt. 3. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie lub rozporządzanie przez Właściciela jego Zgłoszeniem oraz jego opracowaniami w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami.
 5. Przeniesienie praw autorskich do Utworu w zakresie określonym w pkt. 3 i 4 powyżej następuje w zamian za Nagrodę, co stanowi całkowite wynagrodzenie za przeniesienie tych praw na Właściciela.
 6. Właściciel może przenosić autorskie prawa majątkowe do Utworu na inne osoby, w tym udzielać licencji do korzystania z praw do Utworu.
 7. W przypadku, gdy powstaną nowe pola eksploatacji, nieznane w chwili zawarcia umowy, jak też w sytuacji, gdy Właściciel będzie zamierzał wykorzystywać Utwór na nie wymienionych w niniejszym Regulaminie polach eksploatacji, Uczestnik przeniesie na niego majątkowe prawa autorskie do korzystania z Utworu na tych polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia.
 8. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwołalne, niczym nieograniczone i nie jest uzależnione od jakichkolwiek dodatkowych warunków. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich Zgłoszeń, Zwycięzcom Konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania Nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Właściciela lub Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
 9. Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania wobec Właściciela przysługujących mu autorskich praw osobistych, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), do jego Zgłoszenia i jego opracowań i zezwala Właścicielowi na ich wykonywanie w jego imieniu, w szczególności prawa do:
  1. autorstwa Zgłoszenia;
  2. oznaczenia Zgłoszenia swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
  3. nienaruszalności treści i formy Zgłoszenia oraz jego rzetelnego wykorzystania;
  4. decydowania o pierwszym udostępnieniu Zgłoszenia publiczności;
  5. nadzoru nad sposobem korzystania z Zgłoszenia.
 10. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Właściciela lub Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do Zgłoszenia zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Właścicielowi lub Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, iż bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Właściciela lub Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Właściciela lub Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

DANE OSOBOWE


 1. Administratorem podanych danych osobowych Uczestników jest Właściciel, tj. EPP Retail – Galeria Solna sp. z o. o. w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 22,00-133 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000359525, NIP 6793035780, REGON 121225018. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 
 2. Właściciel powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy poprzez numer telefonu: (+48) 41 333 36 08.
 3. Dane uczestników Konkursu są przetwarzane w celu:
  • związanym z udziałem w Konkursie, w tym w celu przyjęcia zgłoszenia oraz wyłonienia zwycięzców i opublikowania informacji o wynikach Konkursu a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Właściciela działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes Właściciela (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   a w przypadku Zwycięzców Konkursu, także:
  • w celu spełnienia przez Właściciela obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach podatkowych i o rachunkowości (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu w celu związanym z wydaniem nagrody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 4. Jako że Konkurs jest realizowany w serwisie społecznościowym Facebook Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Meta Platforms, Inc.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wszystkie osoby odwiedzające Fanpage, w którym zamieszczono Zadanie Konkursowe. Ponadto, odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Właściciela usługi organizacyjne i techniczne związane z organizacją Konkursu, świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, w szczególności Organizator, a także inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 6. Dane Uczestników będą przechowywane:
  • w celu przeprowadzenia Konkursu - przez okres trwania Konkursu oraz wyłaniania Zwycięzców Konkursu jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  • w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa,
   a w przypadku zwycięstwa w Konkursie ponadto przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i rachunkowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe zawarte w poście zawierającym zgłoszenie, w postaci: imienia i nazwiska, publicznie dostępnego zdjęcia profilowego będą dostępne pod postem konkursowym także po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu. 
 8. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Uczestnikom przysługuje prawo ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 9. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa w Konkursie - do czynności związanych z wydaniem nagrody. Niepodanie danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa – brakiem możliwości wydania Nagrody.
 11. Dodatkowo Właściciel informuje, że z uwagi na fakt, że dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane przez Właściciela do celów wynikających z jego prawnie uzasadnionego interesu, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w ww. celu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika.
 12. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dn. 19.11.2009 r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest do publicznej wiadomości na Fanpage oraz na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Uczestnictwo w Konkursie nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
 4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
 5. Zgłoszenie w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Właściciela lub Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu.
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
logo solna

Biuro Administracji

Galeria Solna

 • ul. Wojska Polskiego 16
 • 88-100 Inowrocław
 • Tel: +48 (52) 527 0108
 • Email: angelika.koczorowska@epp-poland.com 
Top

Korzystając z tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym. Za pomocą plików cookie zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W takim wypadku są one przetwarzane przez EPP Retail – Galeria Solna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, a także w celu poprawy jakości usług oraz w celach analitycznych. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

  Kliknij na ten guzik aby zaakceptować ciasteczka.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk