fbpx
04 październik 2023

KONKURS dla zwierzolubnych!

 Do zgarnięcia są dwie karty podarunkowe o wartości 100 zł każda.

Co zrobić, aby wygrać?

  • Wstaw w komentarzu pod postem konkursowym na naszym Facebooku zdjęcie swojego zwierzaka podczas jego ulubionej czynności.
  • Oceniana będzie Twoja kreatywność i pomysłowość.
  • Jedna osoba może wstawić tylko jedno zdjęcie.
  • Wygrywają 2 osoby.

Na zgłoszenia czekamy do 9.10, a dwóch zwycięzców ogłosimy 11.10.

Zapraszamy do udziału, a wszystkim zwierzakom życzymy dużo miłości!
 
 
REGULAMIN KONKURSU
„Dzień Zwierzaka” (dalej „Regulamin”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany Regulaminem Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Dzień Zwierzaka” (dalej „Konkurs”).
2. Konkurs jest przeprowadzany przez Socialtime Sp. z o. o. prowadzącym działalność z adresem głównego
miejsca wykonywania działalności przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, NIP: 888-314-08-95, REGON:
383358390 (dalej odpowiednio „Organizator”), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Konkurs prowadzony jest w imieniu i na zlecenie EPP Retail – Galeria Solna sp. z o. o. w Warszawie,
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym
Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS
000035952, NIP 6793035780, REGON 121225018 (dalej: „Właściciel”), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
4. Konkurs prowadzony jest na Fanpage’u Galeria Solna (dalej także jako „Galeria Solna”) na portalu
Facebook (dalej „Fanpage”).
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc. Facebook nie ponosi
odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221
Kodeksu Cywilnego, zamieszkała na terytorium Polski, mająca ukończone 18 lat i pełną zdolność do
czynności prawnych, która posiada aktywne konto na portalu Facebook, jest fanem Fanpage’a i spełni
warunki opisane niniejszym Regulaminem (dalej: „Uczestnik”).
7. Z Konkursu wyłączone są osoby współpracujące z Właścicielem oraz Organizatorem (podmioty i
pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Właściciela i Organizatora przy organizowaniu
Konkursu), pracownicy Właściciela i Organizatora oraz ich zstępni, wstępni, powinowaci, osoby
przysposobione, członkowie ich rodzin i krewni (rodzeństwo, współmałżonkowie, rodzice
współmałżonków).
8. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w zgodzie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 4.10.2023 r. od godz. 11:30 do dnia 9.10.2023 r. do godz.
23:59:59.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Osoba chcąca wziąć udział w konkursie powinna w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w
Regulaminie, to jest:
a) posiadać dostęp do urządzenia z dostępem do Internetu oraz konto na portalu Facebook,
b) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie udostępnionymi na Fanpage’u,
c) zadanie konkursowe polega na opublikowaniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia
przedstawiającego siebie lub bliską osobę, spędzającą wakacyjny czas na terenie Galerii Solnej,
d) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem i
rozstrzygnięciem Konkursu, zaś w przypadku wygranej w Konkursie, zawrzeć umowę o przeniesieniu
całości praw majątkowych do Zgłoszenia stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe, w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904, z późniejszymi zmianami.
2
4. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może opublikować tylko jedno Zgłoszenie. W przypadku, gdy
Uczestnik opublikuje więcej Zgłoszeń, Organizator weźmie pod uwagę tylko pierwsze opublikowane przez
Uczestnika Zgłoszenie. Uczestnik nie może modyfikować swojego Zgłoszenia po jego opublikowaniu na
Fanpage’u ani dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Zgłoszenie powinno spełniać następujące
warunki:
a) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub
treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
b) nie może zawierać treści reklamowych innych niż dotyczące Organizatora lub Właściciela podmiotów,
c) nie może naruszać jakichkolwiek praw Organizatora, Właściciela ani osób trzecich, w tym w
szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do wizerunku,
d) Uczestnik powinien dysponować pełnią praw autorskich majątkowych i osobistych do Zgłoszenia.
5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie do czasu wyłonienia zwycięzców. Jeżeli chce to uczynić,
powinien poinformować o tym Organizatora poprzez wysłanie wiadomości prywatnej za pośrednictwem
portalu Facebook.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła komisję
konkursową w trzyosobowym składzie (dalej: „Komisja”). Do zadań Komisji należeć będzie czuwanie nad
prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących
Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie
Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej „Zwycięzców”). Decyzje Komisji są ostateczne, co
nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja dokona oceny przesłanych przez Uczestników Zgłoszeń pod kątem ich
adekwatności, pomysłowości i kreatywności. W ten sposób Komisja wyłoni 2 Zwycięzców, których
Zgłoszenia w ocenie Komisji będą najlepsze i najciekawsze.
3. Zgłoszenie może być wykorzystywane do identyfikacji i promocji Właściciela, w szczególności w portalach
społecznościowych, jak i we wszelkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, plakatach, ulotkach
reklamowych oraz na innych drukach, nośnikach elektronicznych i w Internecie.
 
NAGRODY
1. Fundatorem Nagród jest Właściciel.
2. Nagrodami w Konkursie (dalej łącznie „Nagroda”) są:
a. 2 karty podarunkowe o wartości 100 zł każda do wykorzystania w Galerii Solnej.
3. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo wyłącznie do jednej Nagrody w postaci jednej karty podarunkowej o
wartości 100 zł.
4. Właściciel jest zobowiązany wydać zwycięzcom Nagrody wolne od wad.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości
przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z przyczyn dotyczących Uczestnika, a polegających na
niespełnieniu warunków Regulaminu, w szczególności niepodania przez Uczestnika poprawnych danych
wymaganych do przekazania informacji o uzyskaniu Nagrody.
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ
1. Organizator do dnia 11.10.2023 r. do godz. 16:00 opublikuje na Fanpage’u listę Zwycięzców, podając imię i
nazwisko lub nick, którymi Zwycięzcy posługują się na Fanpage’u. Zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt
3
z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej celem ustalenia sposobu przekazania Nagrody.
Zwycięzcy są proszeni o skontaktowanie się w ten sposób z Organizatorem w terminie do dnia
13.10.2023 r. do godz. 23:59:59.
2. Po odbiór nagrody należy udać się osobiście w terminie od 11.10.2023 do 20.10.2023 roku do Biura
Ochrony w godzinach otwarcia Galerii Solnej, pod adresem Galeria Solna,
ul. Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław.
3. Warunkiem wydania Nagrody jest przekazanie Właścicielowi danych osobowych dla celów związanych z
wydaniem Nagrody.
4. Uczestnik jest zobowiązany podpisać ponadto protokół odbioru Nagrody.
5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród, ani też prawo do
zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. Nagroda w chwili jej odbioru przez Zwycięzcę
staje się jego własnością.
6. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią. Zwycięzca ma możliwość
zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na
piśmie.
7. Nieprzekazanie przez Zwycięzcę danych osobowych opisanych w pkt. 3 powyżej – niezależnie od
przyczyny, jak również niedokonanie przez Zwycięzcę odbioru Nagrody w terminie oznaczonym w pkt. 2
powoduje utratę prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Właściciela.
 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane Organizatorowi.
2. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik może między innymi składać:
a) korespondencyjnie na adres: Socialtime Sp. z o. o., ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa,
b) za pośrednictwem Fanpage’u Organizatora: https://www.facebook.com/socialtimepl
z dopiskiem „Reklamacja Konkursu „Dzień Zwierzaka”. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie
Uczestnikom.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) oznaczenie Konkursu, którego dotyczy,
b) wskazanie danych Uczestnika umożliwiających jego identyfikację i nawiązanie z nim kontaktu;
c) wskazanie przyczyn wniesienia reklamacji.
4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia
reklamacji, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Decyzja Organizatora w
przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez
Organizatora postępowania reklamacyjnego.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi w sposób, w jaki reklamacja została zgłoszona
lub inny wybrany przez Uczestnika sposób.
6. Postępowanie reklamacyjne opisane w niniejszym Regulaminie nie pozbawia Uczestnika prawa do
dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem w postępowaniu sądowym lub w innym właściwym
postępowaniu, w szczególności do dochodzenia przez Uczestnika w postępowaniu sądowym roszczeń
wynikłych w związku z Konkursem nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie drogi postępowania
reklamacyjnego.
7. Organizator informuje, że w przypadku nieuwzględnienia przez niego reklamacji, składającemu reklamację
poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:
- prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów
organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów,
zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami
prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania składającego reklamację;
4
- prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu składający reklamację powinien złożyć wniosek do
właściwego dla Organizatora lub Właściciela podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się
pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php); Konsument może skorzystać
również z platformy ODR dostępnej pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.;
 
DANE OSOBOWE
1. Administratorem podanych danych osobowych Uczestników jest Właściciel, tj. EPP Retail – Galeria Solna
sp. z o. o. w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, Nr KRS 000035952, NIP 6793035780, REGON 121225018. Dane osobowe Uczestników będą
przetwarzane z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów wynikających z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
2. Właściciel powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą mailową:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane uczestników Konkursu są przetwarzane w celu:
- związanym z udziałem w Konkursie, w tym w celu wyłonienia zwycięzców i opublikowania informacji o
wynikach Konkursu a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a
RODO),
- w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Właściciela
działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes Właściciela (podstawa prawna art.
6 ust. 1 lit. f RODO),
a w przypadku Zwycięzców Konkursu, także:
- w celu spełnienia przez Właściciela obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności
w przepisach podatkowych i o rachunkowości (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w celu w celu związanym z wydaniem nagrody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. Jako że Konkurs jest realizowany w serwisie społecznościowym Facebook Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane przez Meta Platforms, Inc.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wszystkie osoby odwiedzające Fanpage, w którym odbywa się
Konkurs. Ponadto, odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Właściciela usługi
organizacyjne i techniczne związane z organizacją Konkursu, świadczące nadzór nad oprogramowaniem
przetwarzającym dane, w szczególności Organizator, a także inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na
zasadach określonych przepisami prawa.
6. Dane Uczestników będą przechowywane:
- w celu przeprowadzenia Konkursu - przez okres trwania Konkursu oraz wyłaniania Zwycięzców
Konkursu jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych;
- w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń
określony przepisami prawa, a w przypadku zwycięstwa w Konkursie ponadto przez okres wymagany
przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i
rachunkowej.
7. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aktywnościach, w postaci: imienia i nazwiska, publicznie dostępnego
zdjęcia profilowego będą dostępne pod postem konkursowym także po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu
Konkursu.
5
8. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. W
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Uczestnikom przysługuje prawo ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik
może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wypływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Właściciel zaznacza, że
pomimo wycofania zgody, dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przetwarzane przez Właściciela
w celach szczegółowo opisanych powyżej, których przetwarzanie odbywa się w oparciu o podstawy
prawne inne niż zgoda, które zostały tam również szczegółowo opisane.
9. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a w
przypadku zwycięstwa w Konkursie - do czynności związanych z wydaniem nagrody. Niepodanie danych
uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa – brakiem możliwości
wydania Nagrody.
11. Dodatkowo Właściciel informuje, że z uwagi na fakt, że dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane
przez Właściciela do celów wynikających z jego prawnie uzasadnionego interesu, Uczestnikowi przysługuje
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w ww. celu z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika.
12. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o
grach hazardowych z dn. 19.11.2009 r.
2. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest do publicznej wiadomości na Fanpage oraz na stronie
internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
3. Uczestnictwo w Konkursie nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i konkursami prowadzonymi przez
Organizatora.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych
danych przez Uczestników Konkursu. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja.
6. Komisja zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w
przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku
innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię
Właściciela lub Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania
się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do jej
zwrotu.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Załączniku nr 1 do
Regulaminu.
 
 
logo solna

Biuro Administracji

Galeria Solna

  • ul. Wojska Polskiego 16
  • 88-100 Inowrocław
  • Tel: +48 (52) 527 0108
  • Email: angelika.koczorowska@epp-poland.com 
Top